فروش

فروش شرایطی ماشین های صنایع چوب هلزمک

شرکت هلزمک ماشین های صنایع چوب خود را به صورت شرایطی با سه طرح مختلف (سرو ، صنوبر ، سپیدار) ارائه می دهد 

طرح سرو
طرح سرو

طرح سرو

طرح سپیدار
طرح سپیدار

طرح سپیدار

طرح صنوبر
طرح صنوبر

طرح صنوبر

جشنواره فروش میخ و چاشنی
جشنواره فروش میخ و چاشنی

جشنواره فروش میخ و چاشنی

info@holzmac.ir